Про Головне управління


Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Рівненській області є головним (провідним) органом у системі місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, рятувальної справи, техногенної, а також пожежної безпеки у Рівненській

У межах своїх повноважень Головне управління самостійно і через підпорядковані підрозділи організовує виконання вимог законодавства України з цих питань, контролює виконання правил і норм пожежної та техногенної безпеки юридичними та фізичними особами. Здійснює у межах визначених повноважень організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.

Основні завдання :

 • забезпечення реалізації державної політики в сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, запобігання виникненню цих ситуацій та їх ліквідації;

 • виявлення та прогнозування загроз виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, здійснення комплексу оперативних та довгострокових заходів щодо попередження і нейтралізації зазначених загроз;

 • створення та підтримка в готовності сил та засобів гарантування безпеки у повсякденних умовах і надзвичайних ситуаціях;

 • здійснення системи заходів щодо відновлення функціонування об'єктів безпеки у регіонах, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

 • здійснення державного нагляду і контролю за виконанням вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльністю та готовністю аварійно-рятувальних формувань і служб до дій у надзвичайних ситуаціях та здійснення заходів щодо запобігання цим ситуаціям;

 • розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і підпорядкованих сил до дій за призначенням у мирний час та особливий період;

 • реалізація заходів щодо виконання мобілізаційних завдань, які покладені на них;

 • організація ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, проведення аварійно-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації;

 • забезпечення захисту населення і територій в рамках територіальної оборони та антитерористичної діяльності, відповідно до чинного законодавства;

 • знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), у місцевостях, за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань;

 • забезпечення підготовки і перепідготовки особового складу органів управління і підпорядкованих сил.

Основні функції:

 • здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів щодо цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та з ліквідації їх наслідків, за станом готовності органів управління, сил і засобів (аварійно-рятувальних служб) до проведення аварійно-рятувальних робіт на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

 • розробляє та реалізує заходи щодо підвищення техногенної та пожежної безпеки в Рівненській області із залученням служб пожежної безпеки, підрозділів відомчої і місцевої пожежної охорони;

 • бере участь, разом із заінтересованими місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, у розробці відповідних регіональних програм з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • визначає заходи протипожежного захисту об'єктів, на які не розповсюджуються або де відсутні діючі норми та правила пожежної безпеки, і вносить пропозиції до МНС України для узгодження;

 • бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва об'єктів підвищеної небезпеки у частині додержання вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 • організовує застосування за призначенням аварійно-рятувальних загонів, спеціалізованих та невоєнізованих формувань під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • бере участь у загальнодержавних і міжнародних аварійно-рятувальних заходах;

 • створює і забезпечує належну готовність зведених загонів щодо їх участі у ліквідації надзвичайних ситуацій та у проведенні першочергових пошуково-рятувальних робіт, організовує з ними практичні навчання, визначає порядок їх залучення;

 • здійснює залучення формувань Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби до проведення аварійно-рятувальних робіт у порядку, визначеному відповідними документами щодо взаємодії (планами, інструкціями, регламентами тощо);

 • контролює належне функціонування внутрішньо-обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення “Сигнал-ВО”, наявність та утримання в постійній готовності на потенційно небезпечних об'єктах локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій, а також локальних систем оповіщення;

 • забезпечує розвиток і надійне функціонування відомчої системи зв'язку та інформаційних мереж;

 • бере участь у вдосконаленні існуючих телекомунікаційних мереж, методів організації зв'язку під час ліквідації пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій;

 • організовує роботу підпорядкованих органів управління та підрозділів в особливий період, забезпечує мобілізаційну готовність підпорядкованих формувань, організовує утримання техніки та майна непорушного запасу;

 • розробляє і реалізує заходи щодо участі підпорядкованих органів управління і сил у виконанні завдань захисту населення і територій в рамках територіальної оборони та антитерористичної діяльності;

 • забезпечує розробку проектів перспективних та поточних планів роботи, загальноуправлінських розпоряджень і нормативно-правових актів, що регламентують його організаційно-управлінську діяльність. Здійснює моніторинг їх виконання;

 • впроваджує нові прийоми роботи з пожежною та аварійно-рятувальною технікою, обладнанням, засобами зв'язку, вдосконалення на основі досягнень науки і техніки прийомів і способів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних робіт;

 • вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи в підпорядкованих підрозділах з питань відбору, вивчення, розстановки, навчання і закріплення на службі кадрів, здійснює контроль за створенням резерву нового прийому та за станом роботи з комплектування вакантних посад;

 • визначає потреби у спеціалістах відповідної кваліфікації, здійснює перспективне і поточне планування щодо поліпшення їх якісного складу, контролює стан цієї роботи в підрозділах;

 • розробляє пропозиції щодо формування, розформування, переформування, перепідпорядкування, передислокації переводу на нові штати організаційно-штатних структур підрозділів, підпорядкованих Головному управлінню, готує проекти Схем і штатів зазначених підрозділів та визначає їх чисельність у межах встановленого ліміту;

 • взаємодіє з вищими навчальними закладами МНС України, здійснює відбір та вивчення кандидатів на навчання до зазначених закладів, постійне супроводження та контроль за ходом їх навчання;

 • забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності підпорядкованих підрозділів, належної дисципліни серед працівників;

 • організовує та контролює порядок організації та проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності в апараті Головного управління і підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань;

 • розглядає та готує подання і в установленому порядку вносить до МНС України пропозиції про заохочення, нагородження державними та відомчими нагородами і відзнаками своїх працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань, переміщення по службі працівників апарату Головного управління та підпорядкованих підрозділів;

 • виховує в особового складу державний світогляд, високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, статутів, наказів, інструкцій та інших нормативних актів;

 • організовує медичне, санаторно-курортне та санітарно-епідеміологічне забезпечення особового складу Головного управління, підпорядкованих підрозділів та пенсіонерів МНС;

 • координує проведення медичної практики відповідно до наказів МНС України, бере участь в акредитації та ліцензуванні підпорядкованих медичних підрозділів;

 • здійснює контроль за виконанням лікувально-оздоровчих заходів, у тому числі лікарсько-експертних, своєчасністю проведення медичних обстежень особового складу підпорядкованих підрозділів;

 • організовує особистий прийом громадян керівництвом управління і його підрозділів, розгляд пропозицій, заяв і скарг згідно із Законом України "Про звернення громадян";

 • визначає потребу і розподіляє ресурси на техніку, засоби зв'язку, автоматизовану систему управління, інші матеріальні цінності, майно, необхідні (за встановленими нормативами) для укомплектування підрозділів та особового складу, веде їх облік, контролює правильність утримання, списання та реалізації;

 • організовує експлуатацію, технічне обслуговування, випробування та ремонт спеціальної техніки, пожежно-технічного озброєння, верстатного обладнання, оснащення службових, виробничих і побутових приміщень та засобів зв'язку;

 • забезпечує виконання заходів щодо утримання матеріально-технічної бази, виконання поточних та капітальних ремонтів будівель і споруд підрозділів, виступає їх замовниками;

 • укладає угоди з підприємствами та організаціями незалежно від форми власності на постачання матеріально-технічних ресурсів;

 • організовує забезпечення належними видами речового майна особового складу Головного управління та підпорядкованих підрозділів, веде облік і контролює його отримання за нормами належності;

 • розробляє кошториси витрат і вносить пропозиції до Міністерства щодо фінансування потреб підпорядкованих підрозділів, фінансує відповідно до затверджених кошторисів підпорядковані підрозділи;

 • розглядає оперативну, місячну, квартальну і річну фінансову та статистичну звітність про фінансово-економічну діяльність і забезпечує подання зведених даних відповідним інстанціям у встановлені строки;

 • здійснює фінансове забезпечення передбачених відповідними нормативними документами заходів, що пов'язані із розгортанням органів і підрозділів за планами мобілізаційного завдання;

 • здійснює обов'язкове державне особисте страхування особового складу, який підлягає такому страхуванню;

 • здійснює розрахунки і готує пенсійні справи для осіб рядового та начальницького складу Головного управління і підпорядкованих підрозділів;

 • забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структурних та підпорядкованих підрозділах;

 • визначає на підставі аналізу причин надзвичайних ситуацій та їх наслідків пріоритетні напрямки в проведенні пропаганди з метою підвищення рівня правової обізнаності населення з питань пожежної та техногенної безпеки;

 • організовує тісну взаємодію із засобами масової інформації з метою оперативного, достовірного та своєчасного інформування населення про заходи вжиті для його захисту;

виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

  ЦП інформує  
  Акція "Герой року"  
  Програма уряду  
  Головна сторінка  
  Контакти  
-----------------
  Керівництво  
  Про Управління  
  Обласні підрозділи  
  Районні підрозділи  
  Історична довідка  
  Навчальні заклади  
  Телефонний довідник  
  Статистика  





Розробка та підтримка
= ЦТС та IТ м.Рівне =